ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

 

รงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)  ตั้งอยู่เลขที่ 1/25 หมู่ 4  ซอยชุมชนบ้านแถว ตำบล อ้อมน้อย  อำเภอ กระทุ่มแบน  จังหวัด สมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์  74130   โทรศัพท์ 02 – 4201592  โทรสาร  02 – 4201592  E-mail : omnoi.school@gmail.com   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1  ถึง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 11 ไร่ 50 ตาราวา เขตพื้นที่บริการ  4  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

1. หมู่ 3  ชุมชนบ้านรางใส

2. หมู่ 4  ชุมนหัวคู้  ชุมชนบ้านแถว  ชุมชนบ้านแถว 1  ชุมชนบ้านแถว 2  ชุมชนซอยโรงนุ่น 

3. หมู่ 5  ชุมชนหมู่ 5 พัฒนา  ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์  ชุมชนอรรคภัทรก้าวหน้า

4. หมู่ 6  ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา  ชุมชนหัวถนน

               โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2471 ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดอ้อมน้อยเป็นสถานที่เรียน โดยมีหลวงประสานสิริราษฎร์ นายอำเภอกระทุ่มแบน  มาเป็นประธานในพิธีเปิด ขุนสุคนธวิธ ศึกษาธิการอำเภอเป็นรองประธาน นายยัง  นิลถนอม กำนันตำบล  อ้อมน้อย และประชาชนร่วมในพิธี เป็นโรงเรียนแห่งแรกในตำบลอ้อมน้อย ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลอ้อมน้อย วัดอ้อมน้อย” พระอธิการเล้ง เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย เป็นผู้อุปการะด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พระไสว  เล็กสวาสดิ์ เป็นครูสอน มีนายเติม  ศิลปะสมบูรณ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก

                    ปี พ.ศ. 2482 ได้งบประมาณร่วมกับเงินบริจาคจากประชาชน สร้างอาคารเรียนชั้นเดียว   และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดอ้อมน้อยพิทยาคาร (วัดอ้อมน้อย)

                    ปี พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณ และงบประมาณสมทบจากวารสารมิตรครูและประชาชน สร้างอาคารเรียนแบบ 004 หลัง 8 ห้องเรียน ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า อาคารมิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

                    ปี พ.ศ. 2508 ฯพณฯ  ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

                   โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ได้รับงบประมาณรวมทั้งประชาชน ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เรื่อยมา จนปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งสิ้น 8 หลังและมีห้องสมุดที่ใหญ่และมาตรฐานที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร และใช้เป็นที่อบรม สัมมนาให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครอยู่เสมอ

                  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ตั้งอยู่ที่ 1/25 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากอดีต   ถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้

          1.     นายเติม  ศิลปสมบูรณ์              พ.ศ. 2472 – 2507

          2.     นายวิบูลย์  เล้งรักษา                พ.ศ. 2507 – 2508

          3.     นายธีรพร  บรรเทาทุกข์            พ.ศ. 2508 – 2512

          4.     นายวิทย์  ทองสิมา                   พ.ศ. 2512 – 2517

          5.     นายสำรอง  ตั้งสมบูรณ์             พ.ศ. 2517 – 2518

          6.     นายเสนาะ  ชาญประเสริฐ         พ.ศ. 2518 – 2520

          7.     นายโกเมนทร์  พวงกิจจา          พ.ศ. 2520 – 2530

          8.     นายเฉลียว  หีบท่าไม้                พ.ศ. 2530 – 2531

          9.     นายวิรัช  ธรรมแสง                    พ.ศ. 2532 – 2535

                10.     นายประเสริฐ  แดงท่าไม้           พ.ศ. 2535 – 2541

                11.     นายไพบูลย์  ขวัญดี                   พ.ศ. 2541 – 2549

                12.     นางรัตนา  เหหาสุข                   พ.ศ. 2549 – 2553

                13.     นางสาวนันท์นภัส  ศุกรสุต        พ.ศ. 2553 – 2555

                14.     นายวุฒิพงศ์  วงศ์กวินวุฒิ         พ.ศ. 2555 – 2562
                 
                 15.     นายวิชัย  อ้นมณี                      พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน