โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ( Vision)

ภายในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล บุคลากรมืออาชีพบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน  เป็นฐาน (SBM) เป็นที่ยอมรับของชุมชน ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง