วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ( Vision)

ภายในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล บุคลากรมืออาชีพบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน  เป็นฐาน (SBM) เป็นที่ยอมรับของชุมชน ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง