จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งสายสัญญานภายนอก CCTV และย้ายเครื่องสแกนนิ้วมือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.03 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อยจ้างติดตั้งฝ้าเพดาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.28 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อยซื้อ(เช่า)บริการอินเตอร์เน็ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.32 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประตูสแตนเลสหน้าโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.84 KB
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)ผู้ชนะเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.9 KB
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ (กั้นห้องประชุม) อาคารหลวงพ่อเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.24 KB
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อทาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.24 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.91 KB
รายงาน ปริมาณงานและราคา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.39 KB
สรุปผลการประเมินราคา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.88 KB
รายงานขอหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2558
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378 KB
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 57
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.43 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 595.46 KB
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโดยใช้วิธีพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายสำหรับประชุมกรรมการสถานศึกษา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511.42 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.68 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพื่อจัดทำโครงการสอบธรรมะศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.84 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403.71 KB
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.06 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.5 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.88 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล.๕๕ข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.03 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองการศึกษาต่างๆและชุดอุปกรณ์ทดสอบสารเคมี(อนุบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.16 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา(โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.65 KB
ประกาศ ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะโครงการซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.32 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.3 KB
ประกาศปปช.ครั้งที่ 3 หนังสือเรียนโดยวิธีคัดเลือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.09 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่องผู้ชนะคัดเลือกหนังสือเรียน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.92 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน(1)โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.03 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่งเสริมการอ่านด้วยสื่อทันสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.8 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานธุรการทะเบียนสารบรรณ (บริหารทั่วไป)61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.21 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.16 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทำห้องเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียนป.๓ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.71 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทำห้องเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียนป.๒ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.61 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อห้องเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียนป.๑ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.24 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียนอนุบาล โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.03 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อทำโครงการห้องเรียนคุณภาพ ป.๔,ป.๕,ป.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.54 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการโรงเรียนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.28 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการโรงเรียนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.28 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่องานวัดผลประเมินผล(ปพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.11 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อทำโครงการธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.91 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่องานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.47 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการอ่านด้วยสื่อทันสมัย(วิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.17 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานธุรการและสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.97 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพื่อทำโครงการสารสนเทศโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.15 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพื่อทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยอนุบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.43 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างบ้านพักครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.92 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบเฟลต 8 หน่วย)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 533.26 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.66 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.94 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าซื้อ(เช่า)สัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.89 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ื้อเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการสอบธรรมศึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.2 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคือ้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.99 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย(ข้างอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.66 KB
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.18 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาต้นมกราคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.93 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.52 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ปลายมกราคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.57 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.81 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.3 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคมปลาย 31 ขา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.54 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม ต่อ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.3 KB
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.85 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.2 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.12 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อทำโครงการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ป.1และ ป.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.86 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อจัดทำโครงพัฒนาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.53 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ป.3และ ป.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.11 KB
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา กรกฎาคมต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.12 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อพัฒนาระบบพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.67 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อพัฒนาระบบพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.67 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครั้งที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.19 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (การประชุมกรรมการสถานศึกษา) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.69 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.25 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างทาสี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.83 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.1 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.62 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.9 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง รายชทื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.33 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะเสนออินเทอร์เน็ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.08 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคากั้นห้อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.19 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้องานอาคารสถานที่(ซ่อมห้องน้ำนักเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.65 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.89 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซือเพื่องานอนามัยโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.65 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับSVGAขนาด3,000ANS:Lumensจำนวน10เครื่องพร้อมติดตั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.2 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อยากปกรณ์การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.36 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.36 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโปรเจคเตอร์ 10 เครื่องพร้อมติตั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.17 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพื่อ(เช่า)สัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.8 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.8 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อ (เช่า) สัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.78 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถบัสรับ-ส่งนักเรียน (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.78 KB
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ประกาศเผยแพร่หนังสือเรียนปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.7 KB
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ประกาศผู้ชนะหนังสือเรียน และผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 868.49 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.45 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างห้องเรียนสีขาวทำป้าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.61 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา อินเทอร์เน็ตรอบ3/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.55 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.66 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบล็อคไฟและอินเตอร์เน็ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.6 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร(ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.32 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิทยากรค่าลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.18 KB
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเสียงมาร์ชโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.26 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 626.54 KB
ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.72 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.3 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.82 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.004
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.96 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 472.29 KB
รายงานการปรับปรุงการดำเนินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378 KB