กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัชชัย สิริฉัตรวัชรพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจินตนา สุขพูล
ครู คศ.3

นางสาวจามจุรี เสาว์ยงค์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0867659128
อีเมล์ : jamjuree 1976@gmail.com

นางสาวอำไพ นำพา
ครู คศ.1

นางสาวประไพพร บัวอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวณัฐฐาพร รุ่งเรือง
ครู คศ.1
อีเมล์ : Rungrueang.w35@gmail.com

นางสาวปราณี จอมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทรา สมนึก
ครู คศ.1

นางสาวกันทิมา สุนทรสุวาที
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ คงคาศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุทุมพร กิ่งทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัชรา เปลี่ยนกลิ่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0988853016
อีเมล์ : d84553@gmail.com

นางสาวปฐมาวดี สุจจิตร์จูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2