โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี นิ่มสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวารีย์ ศรีมะวัฒน์
ครู คศ.3

นางอารมย์ นิลจาด
ครู คศ.3

นางอัจฉรา เส็งเรียบ
ครู คศ.3

นางกฤษณา รักจ้อย
พนักงานราชการ

นางสาวสิรภัค สุขมณี
ครู คศ.1

นายธวัชชัย สิริฉัตรวัชรพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐาพร รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันทิมา สุนทรสุวาที
ครูผู้ช่วย