โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรำพึง มะลิวัลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุดมเพชรศิริ ศรีศิลารักษ์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ลิ้มธรรมประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวศิรินันท์ ชูสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางปทุมวดี ศรีประย่า
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา สีดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชนาถ เชื้อหมอ
ครูผู้ช่วย

นายนิติณัฐ รักจ้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวประไพพร บัวอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอจฉรา ซิ้มสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย