กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนุชนาถ เชื้อหมอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุดมเพชรศิริ ศรีศิลารักษ์
ครู คศ.3

นายรำพึง มะลิวัลย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0654139874
อีเมล์ : one.44040798@hotmail.com

นางสาวศิรินันท์ ชูสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายนิติณัฐ รักจ้อย
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา ซิ้มสมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวนิภา แจ่มสว่าง
ครู คศ.1