โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจุไรรัตน์ แอ่นสกุล
ครู คศ.3

นางสาวทิภากร บัวหอม
ครู คศ.1

นางกนกพร สุทธิประภา
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา สุขเสน
พนักงานราชการ

นางสาวชลธี ตาระพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพาวดี เพียนอก
ครูผู้ช่วย

นายนวสิน บุบผาชาติ