กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุไรรัตน์ แอ่นสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิภากร บัวหอม
ครู คศ.2

นางกนกพร สุทธิประภา
ครู คศ.2

นางสาวนิภา ศรีทองคำ
ครู คศ.1

นางสาวชลธี ตาระพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวธนภร สุขวงค์
ครู คศ.1

นางสาวยุพาวดี เพียนอก
ครู คศ.1

นางพรชนก หลิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา สุขเสน
พนักงานราชการ