โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมิทธรา จ้อยชะรัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุคนธ์ ซึ่งค้า
ครู คศ.3

นางจินตนา สุขพูล
ครู คศ.3

นางสรานันท์ บุญชู
ครู คศ.3

นางสาววิชัญญา เฮี้ยนชาศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภัทรา สมนึก
ครูผู้ช่วย