กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจงรัก ธรรมธิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสรานันท์ บุญชู
ครู คศ.3

นางสาววิชัญญา เฮี้ยนชาศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 094-4897823
อีเมล์ : chanya61@gmail.com

นายสายัน สร้อยทอง
ครู คศ.1

นางสาวอุษณีย์ นพคุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0894153328
อีเมล์ : yinasu117@gmail.com

นางสาวศศิภา เนตรนุช
ครู คศ.1

นางสาวฤทัยรัตน์ พรมนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0946634363
อีเมล์ : aumaimvtg@gmail.com