โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกมลศรี พุฒทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศ์ศิริ แก้วรักษา

นายไฉน เพลาด
ครู คศ.1