กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสิริมาตย์ เจริญศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
ครู คศ.2

นายบุญส่ง แสนดี
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิเดช บัญติ
ครูอัตราจ้าง