กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติภัค วรชินา
ครู คศ.1

นางอาทิติยา ปานวราภรณ์
ครู คศ.1