กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวญาโนทัย ชินภาพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0851775915
อีเมล์ : piiznit_puy@Hotmail.com

นางสาวจามจุรี เสาว์ยงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวประไพพร บัวอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอัจฉรา ซิ้มสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปราณี จอมแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภัทรา สมนึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1