กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสายัน สร้อยทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอาทิติยา ปานวราภรณ์
ครู คศ.1

นางสาวศิรินันท์ ชูสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่น
ครู คศ.1

นายนิติณัฐ รักจ้อย
ครู คศ.1

นางสาวศยามล แนวเนียม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยุวลี ส่งชัย