กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประทุมทิพย์ คำหอมกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรพรรณ สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัชนี อินทรศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวเนตรนภา ภูชอบชม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฏฐกานต์ สุทโธ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : nattakansuttho@gmail.com

นางสายเพ็ชร แก้วกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2