โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหาร

นายวิชัย อ้นมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจกิจกรรมลดเวลาเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลสกลวิทยา คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
2 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
3 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
4 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน
5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน
6 โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน
7 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท่าเสา กระทุ่มแบน
8 โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา กระทุ่มแบน
9 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ท่าเสา กระทุ่มแบน
10 โรงเรียนปฐมพรพิทยา ท่าไม้ กระทุ่มแบน
11 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ท่าไม้ กระทุ่มแบน
12 โรงเรียนวัดนางสาว ท่าไม้ กระทุ่มแบน
13 โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
14 โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
15 โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน
16 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน
17 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สวนหลวง กระทุ่มแบน
18 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช สวนหลวง กระทุ่มแบน
19 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน
20 โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน
21 โรงเรียนบ้านคลองแค อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
23 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
24 โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
25 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม แคราย กระทุ่มแบน
26 โรงเรียนบ้านแคราย(เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) แคราย กระทุ่มแบน
27 โรงเรียนบ้านรางสายบัว คลองตัน บ้านแพ้ว
28 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
30 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
31 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
32 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
33 โรงเรียนทํานบแพ้ว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
34 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
35 โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) สวนส้ม บ้านแพ้ว
36 โรงเรียนบ้านคลองสําโรง สวนส้ม บ้านแพ้ว
37 โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) สวนส้ม บ้านแพ้ว
38 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว บ้านแพ้ว
39 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม หนองบัว บ้านแพ้ว
40 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
41 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 63 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
42 โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว
43 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง หลักสอง บ้านแพ้ว
44 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หลักสอง บ้านแพ้ว
45 โรงเรียนวัดกระโจมทอง หลักสอง บ้านแพ้ว
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) หลักสาม บ้านแพ้ว
47 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ หลักสาม บ้านแพ้ว
48 โรงเรียนจงรักษ์พิทยา หลักสาม บ้านแพ้ว
49 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หลักสาม บ้านแพ้ว
50 โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำแพง บ้านแพ้ว
51 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง อำแพง บ้านแพ้ว
52 โรงเรียนวัดสุนทรสถิต(สามัคคีวิทยาคม) อำแพง บ้านแพ้ว
53 โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำแพง บ้านแพ้ว
54 โรงเรียนบ้านคลองตัน เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว
55 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว
56 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว
57 โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเข้ บ้านแพ้ว
58 โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว 0-3485-6375
59 โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว
60 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเข้ บ้านแพ้ว
61 โรงเรียนวัดนาขวาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร
62 โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) กาหลง เมืองสมุทรสาคร
63 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง กาหลง เมืองสมุทรสาคร
64 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร
65 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
66 โรงเรียนวัดชัยมงคล ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
67 โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร
68 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
69 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
70 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร 034-497036
71 โรงเรียนสาครวิทยา ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร
72 โรงเรียนวัดศรีเมือง ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
73 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
74 โรงเรียนบ้านท่าทราย ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
75 โรงเรียนอนุบาลศุภมาศ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
76 โรงเรียนวัดคลองครุ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
77 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง นาดี เมืองสมุทรสาคร
78 โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นาดี เมืองสมุทรสาคร
79 โรงเรียนเทพนรรัตน์ นาดี เมืองสมุทรสาคร
80 โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก เมืองสมุทรสาคร
81 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร 034-700056
82 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร
83 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
84 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
85 โรงเรียนวัดศรีวนาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
86 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
87 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร
88 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
89 โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
90 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร 0-3485-4252
91 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
92 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
93 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
94 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
95 โรงเรียนอันนาลัย บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
96 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
97 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
98 โรงเรียนวัดบางนํ้าวน บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
99 โรงเรียนวัดบางพลี บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
100 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
101 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร
102 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
103 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร 0-3484-5664
104 โรงเรียนวัดบางขุด บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
105 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
106 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
107 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
108 โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
109 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
110 โรงเรียนวัดบางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
111 โรงเรียนวัดศิริมงคล บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร
112 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
113 โรงเรียนบ้านโคก พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
114 โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร
115 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
116 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
117 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
118 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
119 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
120 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
121 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
122 โรงเรียนเอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
123 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
124 โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
125 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
126 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
127 โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร 867337690
128 โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บํารุง) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
129 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
130 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร 034869733